30.09.2019, 22:23

Kanunî Sultan Süleyman Hakkında Celal Şengör'ün İzinden Gidenlere Cevaplar

(Yeniden Cihan Devleti Olma Aşkına Şevkine Okuyun Okutun Paylaşın Dostlar!)

(Yalanlar, Gerçekler)& (Farkındalık Sahibi Olmak ve Gerçek Bilgiyi Öğrenmek için Okuyalım Okutalım)

(Kanuni Sultan Süleyman'ın İktidarı Bilim Üretmiştir Tasavvuf Ehli de Hünkara Yol Göstermiştir)

Kıymetli dostlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın hâşâ aptal, beceriksiz olduğunu söyleyenler olduğu gibi devrinde ilime bilime önem verilmediği, haşa mutasavvıfların onu bilimsel çalışmalardan soğuttuğu ve devrinde bilim adamı yetişmediğinden söz edilmektedir. Bu sözler doğruyu yansıtmamaktadır. Aksine Sultan Süleyman'ın saltanatı  öyle bir devirdirdi ki basiret gözü açık insanlarla yani El Basir (El Basir: Bütün mevcudatta gizli açık her şeyi kemaliyle gören demektir. Her şeyi bütün incelikleriyle gören o'dur) ismi şerifinin tecellilerine mazhar olmuş zatlar ile doluydu. Örnek vermek gerekirse kısaca Abdullah Kırımî Hazretlerinden bahsetmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Abdullah Kırımî, Şeyh Hamdullah'ın torunu Derviş Mehmed'den ilim okumuş, yazı talim etmiştir. Musikiyle de meşgul olmuş tambur meşketmesini öğrenmiştir. Kaynaklara göre vefat edeceğini rüyasında görerek anlamıştır. Vefat edeceğini anlayınca da Sur dışında Emir Buhari Türbesi civarında mezarını hazırlatmış mezar taşını da yazmıştır. Tarih yerine de 99 rakamını koymuştur. Öğrencilerinden birine de "vefatımdan sonra bir tane daha 9'u mezar taşıma yazın" buyurmuştur. Hakikaten de kendisi H 999'da vefat etmiştir. Bu taş halen Türk İslam Eserleri Müzesi'nde bulunmaktadır (Kaynak: Uğur Derman, Kanuni devrinde yazı sanatımız).

Bizler Müslümanlar olarak şimdilerde neden El Basir ismi şerifinin tecellilerine mazhar olamıyoruz bu da gerçekten üstünde düşünülmesi gereken ayrı bir konudur. Kıymetli dostlar, Kanuni devri zaferlerin kazanıldığı, düşmanın defalarca kez imha edildiği, mimaride ve sanatta zirve olduğumuz bir devirdir. Lakin yazımın konusu mimari ve sanat değildir, yazımın konusu Kanuni Sultan Süleyman devri bilimsel gelişmeleri ve mutasavvıflarıdır. "Muhteşem Süleyman" devrinde sayısız bilim adamı yetişmiş ve derin  bilimsel kitaplar yazılmıştır. Makalemde bir kısmına olsun temas etmek istiyorum. 

Abdülali Bircendi: Matematikçi, Astronom. vefatı 1528'den sonradır.  Yavuz Sultan Selim'in akıl hocalığını yapmıştır. Kıble tayini konusunda kitap yazmıştır. Kanuni Sultan Süleyman hünkar olunca da O'nun akıl hocası olmuştur. Yazdığı astronomi kitapları Osmanlı medreselerinde okutulmuştur. Dostlar, Abdülali Bircendi'nin astronomi kitaplarından başka coğrafya kitapları da bulunmaktadır. Batlamyus, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi gibi zevatı kiramın (kıymetli insanlar) kitaplarına açıklamalar da yazmıştır. Bilimsel eserlerinin tamamının 15 tane olduğu bilinmektedir. 

Abdüsselam Mühtedi 1526'dan sonra vefat ettiği bilinmektedir. II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın danışmanlığını yapmıştır. 

Tüm kaynaklar kendisinden tıp, astranomi, aritmetik ve geometri alimi olarak bahsetmektedir. Veba hakkında yazdığı kitap ve top mühendisliğiyle de bilinmektedir. Muhteşem Süleyman'a birbirinden yıkıcı ve düşmanı yok edici toplar dökmüştür. O öyle sıradışı bir alimdir ki Er Risaletül Hediyye isimli kitabıyla da muharref tevratın dahi Hazret-i Peygamber (as) Efendimizi tasdiklediğini ispat etmiştir.  

Ahi Çelebi (V: 1524): II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hekimbaşılıklarını yapmıştır. Fâide-i Hâcet adıyla yazdığı kitapta  böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisini anlatmıştır. Topçubaşı Mühendis Ahmed Ağa (V: 1526): Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi için iki top döktü (1522). Rodos kuşatmasından sonra bu toplar Çanakkale'nin savunulmasında 1919 yılına kadar kullanılmıştır. Toplar halen Dolmabahçe Sarayı bahçesinde durmaktadır. Her ikisi de tunçtan yapılmış olan  topların isimleri Şayka'dır. Her iki topun da boyu 470 cm, çapı 64 cm, namlu kalınlığı 14,5 cm'dir. Toplar 270 kg gülle atabilmektedir. 

Hekimbaşı Bedreddin Mahmud: Amcası mutasavvıf Şeyh Alaaddin Kaysunî'den icazet almıştır. Kanuni Sultan Süleyman devri Hekimbaşısı'dır. Sultanın nikris hastalığını da tedavi etmiştir. Vefatı 1567'den sonradır.  Hekimbaşı efendinin pek az eseri günümüze gelmiştir ancak sadece günümüze gelen eserleri bile onun büyük bir hekim olduğunu ortaya koymaktadır. Kitaplarında Frengi hastalığından ve tedavi yollarından bahsetmiştir.  

Edirneli Emrullah Çelebi: Matematikçidir. Vefatı 1575'ten sonradır. Türkçe geometri kitabı yazmıştır. Ayrıca 1560'ta tıp, astronomi ve hesap meselelerinin anlatıldığı kitabını yazmıştır. 1576'da Emrullah Çelebi'nin Mecma'ül garâib fi ilmi'l misâha isimli tıp, hesap ve astronomi konularını içeren eseri 1576'da basılarak Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Bakkalzade Mehmed Efendi: Vefatı 1595'tir. Hazret hekimbaşı, müneccimbaşı ve astronomdur. Takiyüddin Rasıd'ın talebesiydi. Onun yerine müneccimbaşı olmuştur. Matematik ve astronomi konusunda yaptığı çalışmalarla meşhur olmuştur. Devlete takvimler neşretmiş, hastalar tedavi ederek doktorluk yapmıştır. Süleymaniye Şifahanesi müderrisliği ve hekimbaşılık yapmıştır. Uluğ Bey Zicine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Arapçadan çok sayıda matematik ve astronomi kitabı da çevirmiştir.

Kehhal Musa: 1520'den sonra vefat etmiştir. Göz doktoru, müneccim, matematikçi, geometri uzmanıdır. Mehmed isminde kendisinin yetiştirdiği bir de doktor oğlu vardı. Eserleri: el cevher'ün nefîs bi şerh-i: İbn-i Sinan'ın genel sağlık ile ilgili bir kitabının açıklamasıdır. Muhtasar fi't Tıb genel tıbba dair bir eserdir. Kehhal Musa'nın bunlardan başka humma hastalığının teşhis ve tedavisi hakkında yazdığı bir kitap ile Kanuni Sultan Süleyman'a arz ettiği zaman ve saatler konusunu işleyen bir eseride vardır. Kıymetli dostlar, yazımın tam da burasında sizlere Kanuni Sultan Süleyman devrinden hemen sonra yaşamış bazı bilgelerin isimlerinden de bahsedeceğim ki Sultan Süleyman'ın iktidarının  hazırladığı bilimsel ortamın hünkardan sonra da canlı olarak devam ettiğini ortaya koyabileyim. Aşık Mehmed (1556-1605): Coğrafyacı, Abdülkerim Cezmi (v:1693) Astronom, Fındıklı Silahlar Mehmed Ağa (1658 -  ?) Tarihçi,  Sedefkar Mehmed Ağa (v: 1618) Mimarbaşı, Mehmed Birgivi (V: 1573) Dil bilgini, Aşık Hanefî Mehmed (1543-1622) Coğrayacı ve tarihçi, Mustafa b. Ali (V:1571) Muvakkit Matematikçi Müneccimbaşı, Kanuni Sultan Süleyman devri müneccimbaşılarındandır. Astronomi ve coğrafya konularında pek çok risale ve kitap yazmıştır. Rub-ı afaki denilen astronomi gözlemlerine kullanılan yeni bir de alet icat etmiştir. Toplam da 24 eser yazmıştır eserlerinin üçünü Arapça gerisini de Türkçe olarak kaleme almıştır. Yazdığı eserler Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak kullanılmıştır. Öte yandan astroloji ve astronomi konularını keskin bir biçimde ayırmış, ikisinin de birbirinden istifade eden ama iki farklı disiplin olarak ortaya koymuştur. Kıymetli dostlar, Sultan Süleyman devri tasavvufuna da ağır sözler ediliyor. Yok mutasavvıflar yerlerinde oturmuşlar, yok Kanuni'yi ilimden, bilimden soğutmuşlar vs. Bunlar asla doğru değildir zira devrin velilerinin, pirlerinin hayat hikayeleri, uygulamaları ortadadır. Bilimden sultanı soğutmak şöyle dursun aksine sultanı bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik ettiler. Ötesi asla yerlerinde durmayarak devletin düşmanla yaptığı harplerde devletin sultanın yanında oldular. Konu ile ilgili örnekler vermek gerekmektedir, bakalım kimler neler yapmışlar. 

Gubârî: Vefatı 1566'dan sonradır. Hazret hem cengaver ve savaşçı müderris hattat hem de ordu katibiydi. 1534'te Kanuni'nin Irak seferinde hem kılıç salladı hemde ordu katipliği yaptı. Büyük hattat Şeyh Hamdullah'ın oğlu Mustafa Dede'den sülüs ve nesih yazılarını öğrenek icazet almıştır. 

Irak seferi dönüşü Nakşibendi Şeyhi Abdüllatif Efendi'den seyri sülukunu tamamlayarak Akşehir Sultan Abdullah Zaviyesi'nde şeyhlik makamında bulunmuştur. Ka'benâme ile Mesâhatname hazretin en önemli eserleridir. Bu iki eser Kabe'nin özelliklerini, sırlarını, tarihini anlatması bakımından çok derin ve sıradışıdır. Yani dostlar öyle bazılarının iddia ettiği gibi tasavvufi akıl kötü değildir aksine eğer gerçekse sahte değilse Hazret-i Resul (as) Efendimizin izinden de  gidiyorsa asla hurafe filan değildir. Zaten Osmanlı'yı cihan devleti yapan sır bu sırdır ve üstün akıldır. Muslihüddin Musa Merkez Efendi: Merkez Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman arasında Manisa’da başlayan yakınlık İstanbul’da da devam etmiş, padişah 1537’de Korfu seferine çıkarken Merkez Efendi’yi ordu şeyhi olarak atamıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın ondan bahsederken “Bizim Merkez” dediği rivayet edilir. Merkez Efendi Hazretleri Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi Ayşe Sultan'ın Manisa'da yaptırdığı imarette ruh hekimi olarak da çalışmıştır. 1552 yılında vefat eden Halveti Şeyhi  Sofyalı Bâlî Efendi ise Etvâr-ı Seb'a eserinde karmakarışık nefsi ve ruhi problemlere çözüm ve tedavi önerileri yazmıştır.

1560'ta vefat eden İbn-i İsa Saruhani Hazretleri de dönemin hem ruh hemde gönül doktorlarındandır. 

Babası Mecdüddin İsa Hazretlerinden Bayramiyye yolundan icazet almıştır. Devrin tüm medrese ve eğitim kurumlarında okumuş, cifr, vefk, ilm-i nücum yani kısaca havas ilimlerinde üstad olmuştur. Osmanlı kaynaklarında tabib olduğu tıp kitabı yazdığı belirtilmektedir. Kıymetli dostlar, velhasıl Celal Şengör ve onun izinden gidenlere inanmayın. Bunun yerine okuyun, araştırın hakikatlerin peşinden gidin. Okura son bir not Kanuni Sultan Süleyman devrinin ilmi irfani bilimsel gelişmelerini öğrenmek için arşivde çok sayıda eser ve belge çevirilmeyi bekliyor. İftira atmak kolay, çalışmak zor öyle mi? Zor olanı tercih etmeliyiz ki hem dinimize uygunluğu bulunsun  hemde yeniden cihan devleti olmamıza vesile olsun vesselam.

Yorumlar (2)
Tevfik Serkan 10 ay önce
ALLAH'IN İZNİYLE CİHAN DEVLETİ YENİDEN OLACAĞIZ. HEMDE ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE
Salih selahattin 9 ay önce
Faruk İspir kardeşimize mesleğinde başarılar dikerim
banner182
banner62
Günün Anketi Tümü
Kahramanmaraş'ın En Önemli Sorunu Sizce Nedir?
Kahramanmaraş'ın En Önemli Sorunu Sizce Nedir?
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:31
Güneş 05:15
Öğle 12:43
İkindi 16:35
Akşam 20:02
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Günün Karikatürü Tümü
banner113
banner133