Başkan Güngör, KMTSO Meclis Toplantısına Katıldı Başkan Güngör, KMTSO Meclis Toplantısına Katıldı

1- Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait yukarıda  her türlü özelliği belirtilmiş olan vakıf taşınmazlar mevcut haliyle 24 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE Günü İlan Metninde belirtilen saatinde, İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Vakıflar Güven İş Merkezi, No:8 adresindeki Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası İhale salonunda 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi gereği, Açık Teklif Usulü  ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedellerden sözleşme tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacaktır. Müteakip yıllar kira bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin oniki aylık  ortalamalara göre değişim % oranından az olmamak kaydıyla, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeller dikkate alınarak belirlenir. İdarenin belirlediği kira bedelini kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.
2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için listede yazılı vakıf taşınmazın hizasında belirtilen geçici ve ek teminat toplamını  İdaremizin, Vakıflar Bankası Gaziantep  Şubesinde bulunan “ TR55 0001500158007309649680 ” nolu  hesabına veya Vakıf Katılım Gaziantep Şubesinde bulunan "TR660021000000104802700002" nolu hesaba yatırılarak  teminat dekontlarını, şahıs olarak  ihaleye gireceklerin adrese dayalı nüfus sistemine kayıtlı, yerleşim yeri adres kaydı belgesi ve T.C.kimlik no.su yazılı Nüfus Cüzdan fotokopisi ile, Tüzel kişi yada şirket olarak gireceklerin ise, kamu tüzel kişiliklerinin yetkili organ kararı, faaliyet kaydı belgesi, yetki belgesi, şirket olarak ihaleye katılacakların, Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi  ile imza sirkülerinin aslı veya tasdikli  suretleri belgelerini  en geç 23.08.2023 Çarşamba günü Saat 16.30' ya kadar, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şubesi Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler için; 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş, Limit Dahili Süresiz Teminat Mektubu ve teminat mektubunun teyid yazısının aslı  ihale komisyonuna sunulacaktır.
3- Şirketlerin sermayesi, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az ise ihaleye katılamaz. Şahıs veya şirketler ortak girmek istedikleri takdirde Noter tasdikli ortaklık beyannameleri getirmeleri zorunludur. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve sigorta primleri kiracıya aittir
4- Kiracı, İdarenin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve  tadilat yapamaz.
5- İhalesi üzerinde kalan 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 24.Maddesi gereği olarak; sözleşme tarihinde üzerinde bina bulunan vakıf taşınmazı Vakıflar Genel Müdürlüğü  adına, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı  sıgorta ettirmek ve her türlü sigorta giderlerini ödemekle yükümlüdür. Taşınmaz üzerindeki bina, tesis ve eklentilerde kullanılacak, Elektrik, Su varsa doğalgaz ve benzerlerinin, sayaçlarını almak, bunlara ilişkin tüm kuruluşlarda kendi adına abone olmak ve sözleşme düzenlemekle yükümlüdür.
6- Taşınmazı kiralayan ile Noter'den tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki "Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi"ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. Gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir .Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır.
7- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir  yıl süre ile İdaremizin hiç bir ihalelesine katılamaz.
8-İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında  tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir.
9- Üzerinde yapı bulunan  taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazın tamir ve kullanım amacına göre  bakıma ihtiyacı bulunması halinde tamir, bakım ve onarımı ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır.
10-Vakıf taşınmazlardan okul ve ibadethanelere 200 metreden yakın olanlar;  Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb.yerlerde çevreyi rahatsız edici gürültülü işler yapılmayacaktır.
11- İhale Listesinin 1. sırasındaki taşınmaz eski eser tescilli vakıf kültür varlığı olan Çınarlı Camii Tuvaleti "ÖZEL ŞARTLARLA" kiraya veriliecektir. İhalesi uhdesinde kalan ve sözleşme düzenleme aşamasına geçilen kiracıdan ayrıca 3 (üç) aylık kira bedeli tutarında ek teminat bedeli talep edilecektir.
12-Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler. Katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz.
13- Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen  muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup;  işyeri olarak kullanılacak yerlerin ruhsat vb. işlemleri  kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur  veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat v.b. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İhalesi uhdesinde kalan katılımcılardan sözleşme düzenlenmeden önce  KHK taahhütnamesi alınacak olup, hakkında KHK taahhütnamesinde yer alan hususlara ilişkin sonucun olumlu gelmesi halinde kira sözleşmesi düzenlenecektir. Sonucu olumsuz sonuçkanması durumunda ise sözleşme düzenlenmeyerek ihale iştirakı sırasında yatırmış olduğu ihale teminatı bütçeye irad kayıt edilecektir.
14-Kiraya verilen Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve  mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri 5737 S. Kanunun 77. Mad. ve 5035 S. Kanunun 48/4.d bendine göre kira stopajından muaftır.  Ancak Listenin ( MÜLHAK) 29, 30, 31, 32 ve 33.  sırasında yer alan taşınmazlar aylık kiraları net olup, stopaj vergisi kiracıya aittir. 31. sıradaki taşınmaz içerisinde bulunan demirbaşlar ile birlikte kiraya verilecektir.
15- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.
16-Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameleri ile kiralanan taşınmaz hakkında her türlü bilgiyi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0342) 232 44 25 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0342) 232 53 17 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.
17-İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir.
NOT:İhale için istenilen belgeler ihale tarihinden 1 (bir) gün önce  16.30'a kadar Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü Kiralama Servisine teslim edilecektir. Bu tarihden sonra  yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir." İhale saat 14:00 da başlayacak ilan sırasına göre  birinden diğerine geçilmek suretiyle  yapılacaktır.