Başvurular Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden  26 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabilecek.
Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 4 adet sözleşmeli Mühendis, 1 adet sözleşmeli Büro Personeli, 61 adet sözleşmeli Destek Personeli (59 adet Temizlik Görevlisi – 2 adet Şoför) ve 12 adet sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) olmak üzere toplam 78 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A) GENEL ŞARTLAR
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR
B. 1-BÜRO PERSONELİ
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

B. 2- DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

B. 3- DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. 26/05/2023 tarihi itibarı ile 5 yıllık CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
5. Son başvuru tarihi itibarı ile güncel Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
6. Son başvuru tarihi itibarı ile SRC3 veya SRC4 Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.
7. Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az E sınıfı, 1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

B.4- KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI)
1. Herhangi bir Ön lisans programından mezun olmak.
2. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak ve KPSS Ön lisans P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.
3. Son başvuru tarihi (26/05/2023) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
4. Cinsiyetinin erkek olması.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.
6. Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
7. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
8. 170 santimetreden kısa boylu olmamak.
9. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
10. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
11. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
12. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda ve radar sahalarımızda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

B. 5- MÜHENDİS
1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
2. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
3. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

C) BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 10/05/2023 – 26/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise  başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4. Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla CE sınıfı sürücü belgesini arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Destek Personeli (Şoför) Sürücü Belgesi” alanına, SRC ve Psikoteknik belgelerinide arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SRC” ve “Psikoteknik” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
10. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
11. Adaylar tabloda belirtilen unvanlardan sadece 1 (bir) tanesine ve 10 (on) farklı birime başvurabilecek olup birden fazla unvana yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, Radar sahalarında çalışmak için yapacakları tercihlerden önce Ek-1 listede belirtilen iletişim bilgileri bulunan birimlerden bilgi alabilirler.

D) YERLEŞTİRME İŞLEMİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2022 yılı KPSS (B) grubu puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle puanlarına ve tercih sıralarına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.mgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, süreçlerine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Genel Müdürlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

EK-1: YERLEŞTİRME YAPILACAK SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR VE BİRİMLER
İL
BİRİM
TEŞKİLAT
UNVAN
TOPLAM
Büro Personeli
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Destek Personeli (Şoför)
Mühendis
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı)
Ankara
Merkez Birimleri
Merkez
11
2
2
15
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
2
Edirne
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Kırklareli
Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
İzmir
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
Çeşme Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Manisa
Manisa Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Çanakkale
Çanakkale Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Eskişehir
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
Bilecik
Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Antalya
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
2
3
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Muğla
Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Afyonkarahisar
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
Uşak
Uşak Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Adana
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
2
Gaziantep
Gaziantep Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Mersin
Anamur Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Kayseri
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü
Taşra
2
2
4
Yozgat
Yozgat Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Sivas
Sivas Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Konya
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü
Taşra
2
2
Cihanbeyli Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
2
Niğde
Niğde Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Ankara
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü
Taşra
2
2
Zonguldak
Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
2
Düzce
Düzce Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Samsun
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
Ordu
Ordu Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Kastamonu
İnebolu Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Trabzon
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
Rize
Rize Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
2
Gümüşhane
Gümüşhane Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Artvin
Artvin Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Erzurum
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü
Taşra
2
2
Erzincan
Erzincan Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Elazığ
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
2
Tunceli
Tunceli Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Van
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü
Taşra
2
2
Feritmelen Meydan Met. Md.lüğü
Taşra
1
1
Hakkari
Hakkari Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Muş
Muş Meydan Metoroloji Md.lüğü
Taşra
1
1
Diyarbakır
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü
Taşra
1
1
2
Batman
Batman Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
Iğdır
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü
Taşra
2
2
Kars
Kars Meteoroloji Müdürlüğü
Taşra
1
1
TOPLAM
1
59
2
4
12
78

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Cad. No:4
06120 Kalaba, Keçiören /ANKARA
Telefon: 0312 359 7545 – 2381

RADAR SAHALARI İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Meteoroloji 4.(Bölge) Müdürlüğü: 0242 247 3487
Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü: 0252 417 03 71
Zonguldak Meteoroloji Müdürlüğü: 0372 257 7130