Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ihale ile 3 adet arsa satışı yapacağını ilan etti.

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Pınarbaşı Mahallesinde 2 Dulkadiroğluna bağlı Aksu Mahallesinde ise bir adet arsa satışı gerçekleştirecek.

Satış işlemi 29.11.2022 tarihinde düzenlenecek ihale ile gerçekleştirilecek.

Sözkonusu arsaların imar durumu ise, konut alanı, sosyal ve kültürel tesis ile Konut dışı kentsel çalışma alanı: (İçerisinde konaklama tesisleri, lokanta, resmi ve sosyal ve kültürel tesisler, çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği kentsel çalışma alanlarıdır.) şeklinde.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARSA SATIŞ İLANI

Kahramanmaraş'ta darp ve gasp iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta darp ve gasp iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İlçe Mahalle

Ada
Parsel

Yüzölçümü
(m²)

Beher m² fiyatı ( TL)

Tamamının Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar durumu

İhale türü

İhale Tarih ve Saati

Ödeme şekli

Onikişubat
Pınarbaşı

0/4318

2.328,36

4.250,00

9.895.530,00

296.865,90
Konut Alanı E=1.90 Max.Kat=10 Kapalı teklif (35/a)
29.11.2022
14:00
%25 i  peşin geriye kalanı 5 (ay) eşit taksit

Dulkadiroğlu
Aksu

1462/73

12.480,20

2.500,00

31.200.500,00

936.015,00
K.D.K.Ç.A E=1.00 Yençok=24.50 m Kapalı teklif (35/a)
29.11.2022
14:30
%25 i  peşin geriye kalanı 5 (ay) eşit taksit
Onikişubat
Pınarbaşı
0/4175 1.552,61 1.600,00 2.484.176,00 74.525,28 Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı E=1,50 Max Kat:4 Açık Teklif
45.M
29.11.2022
14:40
%25 i  peşin geriye kalanı 5 (ay) eşit taksit

İHALENİN TÜRÜ, KONUSU, YERİ, ÖDEME ŞEKLİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyetleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) kapalı teklif ve 45. maddesi açık teklif usulü ile, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacak olup, ihaleye katılmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin 29/11/2022 Salı günü ihale saatinden önce encümen salonunda hazır bulunması gerekmektedir. (posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir)

İhale ile ilgili şartnameler 250,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaktır.

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, mülkiyeti satılacak taşınmazların geçici teminat tutarını başvuru saatinden (29/11/2022 Salı günü saat 13:00'den) önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 IBAN No. lu hesabına işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilerek yatıracağı gibi süresiz banka teminat mektubu da sunabilirler.

İhale ile satılacak taşınmazlar % 25'i peşin, geriye kalanı 5 eşit ay taksit ile satılacaktır. (taksitlere yıllık kanuni vade farkı uygulanacaktır).

İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ile ilgili şartnamede belirtilen tüm masraflar, ihalesi üzerinde kalan alıcıya ait olacaktır.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

Tedavüldeki Türk parası

Maliye Bakanlığınca belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerini haiz tahviller

Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER;

2022 yılında alınmış ikametgâh belgesi (gerçek kişi)

Türkiye'de ikamet etmeyenlerin, tebligat için adres beyanı (gerçek kişi)

Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi fotokopisi (T.C. kimlik numaralı, gerçek kişi) 

Süresiz geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

Tüzel kişi olması halinde yukarıdaki maddelere ilaveten, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin temsilen ihaleye katılma vekâletname, nüfus cüzdanı fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri;

Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k) maddelerdeki temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir.
                  
                 İlgililere ilanen duyurulur.