TFF'de yeşil dönüşüm TFF'de yeşil dönüşüm
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKOĞLU İLÇESİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ
TÜRKOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Türkoğlu İlçesi Özel Eğitim Öğrenci Taşıma İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                 : 2023/700560
1-İdarenin
a) Adı              : TÜRKOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM
                          BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi         : İstasyon Mah. Atatürk Cad. 46800 TÜRKOĞLU/KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası   : 3442166050 – 3442166073

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımının;

a) Adı  : 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Türkoğlu İlçesi Özel Eğitim Öğrenci Taşıma İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı: Kahramanmaraş ili Türkoğlu İlçesinde bulunan 73 özel eğitim öğrenci/kursiyer/velilerin taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara 16 araç ve 16 rehber personel ile 180 iş günü taşınması hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Gaziosmanpaşa Ortaokulu - Kırmakaya Şehit Ali Evran İlkokulu - Seyyid Battal Gazi İlkokulu - Yeşilyöre İlkokulu - Yeşilyöre Ortaokulu - Kılılı Nazlı Balduk İlkokulu - Beyoğlu İlkokulu - Şekeroba Yunus Emre Ortaokulu - Balsuyu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi - Yeşilyöre Çok Programlı Anadolu Lisesi

ç) Süresi/teslim tarihi   : İşe başlama tarihi 11.09.2023, işin bitiş tarihi 14.06.2024

d) İşe başlama tarihi    :11.09.2023

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati         : 10.08.2023 – 11.00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    : Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Editör: Haber Editörü