Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta ceza evine işçi alacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere Kahramanmaraş ve bir çok ilde 58 sürekli işçi alınacak.

Kahramanmaraş 04.03.2021, 10:08 04.03.2021, 18:23 Editör 8
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta ceza evine işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANIBakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır.A) BAŞVURU ŞARTLARI1. Genel Şartlar

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak,

3. İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

b) Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

8. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

9. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

10. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılmak istenilen kadronun bulunduğu ilde ikamet ediyor olmak,

11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

12. İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

13. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve iş başvuru sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14. İlan tarihi itibarıyla ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak,

15. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

16. İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde sağlık durumu atandığı unvanda işçi olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmeleri kurum tarafından fesih edilebilir.

17. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerinde de görevlendirilebilir.2. Özel Şartlar

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),

3. Sağlık durumu yönünden:

Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1.Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 - 08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. (Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2.Her bir aday İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan listedeki sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.C) KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler sözlü sınavın yapılacağı yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlıklarına gönderilecek olup Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca sözlü sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecektir. Sözlü sınava katılacak adaylardan istenilecek belgelerin teslim yeri, tarihi ve diğer hususlar sözlü sınavı yapacak yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınav hakkından feragat etmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Belirtilen süre içerisinde evrak teslimi yapmayan adayların yerine, yedek aday listesinde belirtilen sıralamaya göre adaylar çağrılacaktır.D) SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Kura çekimi sonrası belirlenen asil adaylar başvurmuş oldukları unvan için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Adaylardan istenilecek belgeler;1.Nüfus cüzdan fotokopisi,

2.EK-2 Beyan Formu (Beyan formunun bilgisayar ortamında doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.),

3.Diplomanın onaylı sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,

4.EK-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-3 Formun 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir.)

5.İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelikli durumunu gösterir belge.E) SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1.Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlıkları tarafından ilgili belge kontrolü yapıldıktan sonra belgeleri eksiksiz olan ve belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri sınavı yapacak olan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

2.Kura çekim sonrası belirlenen asil adaylardan başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3.Adaylara genel kültür, Atatürk İlke ve İnkılapları tarihi, mesleki bilgi ve beceri konularında yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun sözlü sınav uygulanacaktır.

4. Sözlü sınav;

a) İlgilinin atanacağı iş gücünün gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

c) Atatürk İlke ve İnkılapları tarihi 20,

d) Genel kültür 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

5.Adayların sözlü sınav puanı Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

6.Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

7.Sınav komisyonunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.

8.Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Komisyonu Başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına, sınavın açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir(İtiraz sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik Numarası, adres bilgileri ve ıslak imzası olmayan dilekçeler ile e posta faks ve buna benzer yollarla ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.) İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde sınav komisyonu tarafından karara bağlanarak sonuç itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.F) GÖREVE BAŞLAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylar aşağıda yer alan belgeleri sözlü sınavı yapan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.

Temizlik görevlisi unvanında göreve başlayacaklar için:

Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu.G) GÖREVE BAŞLAMA

1.Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, belgelerin teslim yeri ve tarihi ile diğer hususlar bilahare sınavı yapan yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Komisyonu Başkanlıkları tarafından ilan edilecektir.

2.Belgeleri eksiksiz ve geçerli olan adaylar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır. Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi beyan formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür.

3.Fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

4.Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 5 (beş) iş günü içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

5.Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

6.Göreve başlamayan asil olarak hak kazanan adaylardan bir ya da birkaçının herhangi bir sebeple atamasının yapılmaması veya yapıldığı halde iptal edilmesi ya da benzeri nedenlerle atama yapılan pozisyonlarda bir ya da birkaçının boşalması halinde bu pozisyonlara, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar, yeni bir sınav yapılması durumunda ise sınav ilan tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) yıl süre ile yedek listede yer alan adayların nihai başarı sırasına göre ataması yapılabilir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.Ğ) DİĞER HUSUSLAR

1. 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı yayımlanmıştır. Bu Karar’a göre; 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanacak olan asgari ücretin, günlük brüt tutarı 119,25 TL, aylık brüt tutarı ise 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir. Temizlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecek işçilere 2020 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.

2.4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri sendika kurumazlar ve kurulmuş sendikalara üye olamazlar.

3.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

4.Sürekli İşçi kadrosunda belirsiz süreli hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel istihdam edildikleri kurumun ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan iş koluna göre istihdam edildiğinden ve işe alım prosedürü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4A–4B kapsamında olmadığı için isteğe bağlı veya bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunamayacaklardır. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak söz konusu ilana başvurmaları önem arz etmektedir.

İlanen duyurulur.


 

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EK-1)

SIRA NO

İL ADI

SINAV YAPACAK KOMİSYON(SINAV MERKEZİ)

AĞIR CEZA

KURUM ADI

BİRİMİ

KADRO UNVANI

MESLEK

KOLU(Unvan)

ÇALIŞMA PERİYODU

Öğrenim Durumu

ADEDİ

ALIM ŞEKLİ

1

ANKARA

Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

ANKARA

ANKARA CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZİ

TAŞRA

SÜREKLİ İŞÇİ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Belirsiz Süreli Daimi

En az ilköğretim mezunu

23

Kura / Sözlü Sınav

2

DENİZLİ

Denizli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

DENİZLİ

DENİZLİ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HASAN ERBİL EĞİTİM MERKEZİ

TAŞRA

SÜREKLİ İŞÇİ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Belirsiz Süreli Daimi

En az ilköğretim mezunu

2

Kura / Sözlü Sınav

3

ELAZIĞ

Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Başkanlığı

ELAZIĞ

ELAZIĞ R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

TAŞRA

SÜREKLİ İŞÇİ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Belirsiz Süreli Daimi

En az ilköğretim mezunu

5

Kura / Sözlü Sınav

4

İSTANBUL

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Başkanlığı

BAKIRKÖY

İSTANBUL CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ ORD. PROF. DR. SULHİ DÖNMEZER EĞİTİM MERKEZİ

TAŞRA

SÜREKLİ İŞÇİ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Belirsiz Süreli Daimi

En az ilköğretim mezunu

17

Kura / Sözlü Sınav

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Başkanlığı

BAKIRKÖY

İSTANBUL METRİS R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

TAŞRA

SÜREKLİ İŞÇİ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Belirsiz Süreli Daimi

En az ilköğretim mezunu

5

Kura / Sözlü Sınav

5

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet

Komisyonu Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ

KAHRAMANMARAŞ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZİ

TAŞRA

SÜREKLİ İŞÇİ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Belirsiz Süreli Daimi

En az ilköğretim mezunu

1

Kura / Sözlü Sınav

6

İZMİR

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı

İZMİR

İZMİR MENEMEN R TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

TAŞRA

SÜREKLİ İŞÇİ

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Belirsiz Süreli Daimi

En az ilköğretim mezunu

5

Kura / Sözlü Sınav

TOPLAM

58Yorumlar (1)
Daşgın 2 ay önce
Şartların sonuna ekleyin eksik var. Ak partide adamın olacak.
banner82
10°
açık
banner62
Günün Anketi Tümü
Kahramanmaraş’taki 18 katlı bina, Yıkılmalı Mı? Yıkılmamalı Mı?
Kahramanmaraş’taki 18 katlı bina, Yıkılmalı Mı? Yıkılmamalı Mı?
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
İmsak 04:12
Güneş 05:40
Öğle 12:36
İkindi 16:19
Akşam 19:21
Yatsı 20:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23
Günün Karikatürü Tümü
banner69
banner113
banner133