Yurt genelinde proje kapsamında uygulama illerindeki gerekli şartları taşıyan 4.000 kadın işveren mali destekten faydalanacaktır.

Toplam mali destek tutarı yaklaşık 25 milyon Avro olarak belirlendi. 
Verilen destekle ilgili yetkililerden yapılan açıklamada; “Mali desteğe hak kazanan verenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin yüzde 65’ini geçmemek üzere, net asgari ücret tutarına kadardır.2022 yılı için bu tutar aylık 3.984 TL’dir. Bir işçinin işverene toplam maliyeti için baz alınan tutar ise asgari ücrettir. Proje uygulama süresince, ortalama 4.000 kadın işverene 20 ay süreyle mali destek verilecektir.

6435812b-6f69-48c8-9721-0a9832594a0c
Aylık mali destek ödemesi, aylık yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi, başvuru kriterlerinin devam ettirilmesi ve herhangi bir usulsüzlük olmaması halinde; işçinin çalıştırıldığı ayı takip eden ikinci ayın 10’una kadar, işverenin Halkbankası’nda açılmış olan TL hesabına yatırılacaktır (Örneğin 2022 yılı Nisan ayı için işverenlere ödeme 1-10 Haziran 2022 arasında yapılacaktır). Proje kurallarına göre ödemeye hak kazanılabilmesi için, her ay projenin başvuru şartlarını sağlamaya devam edildiğinin, işçinin maaş ve prim ödemelerinin zamanında yapıldığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ödemeler 2 ay geriden yapılmaktadır.
Prim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla kurulan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı, kayıt dışı istihdamın önlenmesi için diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimine ilişkin verilerin alınması ve kontrolü konularında protokol yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmektedir.
Ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadele amacıyla işverenlerin, sigortalıların ve kamuoyunun sosyal güvenlik mevzuatı ve hakları konusunda bilgilendirilmelerini sağlama faaliyetlerini de yürütmektedir. Bu kapsamda kayıtlı kadın istihdamını desteklemek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (Women-Up)” projesini 7 ilde yürütmektedir.
AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa desteklediği proje, 15 operasyon koordinasyon birimi üyesi ve 54 proje personeli ile 9 ofiste yürütülmektedir.
Gelişmiş ülkelerde kadınlar cinsiyete dayalı rol ayrımından kaynaklanan sorunların çözümünde önemli ilerlemeler kaydetmiş olmakla birlikte; kadınlar, toplumda lider, yönetici ve girişimci olarak roller üstlenmiştir. Ancak yapılan çalışmalar ve istatistikler, gelişmekte olan toplumların çoğunda kadınların erkeklerle aynı fırsatlardan yararlanamadığı göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına girmelerinin önündeki başlıca engeller incelendiğinde; düşük eğitim oranı, baskın cinsiyet rolleri, bakım sorumlulukları / yükümlülükleri, kadın istihdamına yönelik toplumsal algı, yeterli beceri ve mesleki niteliklere sahip olmamaları ve finansal olanaklara sınırlı erişim karşımıza çıkmaktadır.
Kadın işgücüne katılım oranını ve kayıtlı kadın istihdam oranını artırmak için ulusal düzeyde de çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023), 2023 yılına kadar kadınların işgücüne katılım oranını %41’e çıkarmayı, kayıt dışı çalışma oranını ise %30’a düşürmeyi hedeflemektedir.  Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Programı 2022 yılı ‘İşveren Olarak Çalışanlar İçindeki Kadın Oranı’ için hedeflenen oran %12,5’tir.
İstihdam yaratmada kullanılan ekonomik enstrümanlardan biri olan girişimcilik; ekonomik kalkınma, sosyal bütünleşmeyi teşvik etmek ve eşitsizlikleri azaltmak için kritik öneme sahiptir.

Maraş Biberi MARBİ ile İstanbul'da Maraş Biberi MARBİ ile İstanbul'da

d279880a-b116-4067-bf88-97a2dc7bc565
Girişimciliğin önemli göstergelerinden biri olarak serbest meslek oranları istatistikleri kullanılmaktadır Türkiye’de kendi hesabına çalışan kadınların oranı (%1,3) tüm OECD bölgesindeki en düşük oranlardan biridir. Bunun nedenlerini ise; sermaye sıkıntısı, deneyim eksikliği, finansal piyasalardaki istikrarsızlık, kalifiye eleman bulamama vb. faktörler oluşturmaktadır. Tüm bu faktörlerin yanı sıra kadın girişimciler, kaynak temini açısından daha fazla sıkıntı yaşamaktadır. Bunun için iki temel neden öne sürülebilir; birincisi finansal güvenilirliklerini belgeleyecek kaynaklara sahip olmamaları, ikinci olarak da finansal konularda müzakere etme noktasında yeterli deneyime ve yeteneğe sahip olmamalarıdır. Proje kapsamında sağlanacak mali destekle istihdam piyasasına giren bir kadın, çarpan etkisi olarak diğer kadınları istihdama çekebileceğinden, kadın girişimciliğinin kadın istihdamını artırmada önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. Bu nedenlerle, daha sağlıklı ve dengeli bir işgücü piyasası için kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda proje sayesinde sağlanacak teşvikin Türkiye’de kadın istihdamı ve kayıt dışılık oranları açısından AB seviyesine yaklaşmasının önünü açmasında büyük rol oynaması beklenmektedir.
Women-Up nedir? Women-Up projesi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında imzalanan sözleşme ile AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa desteklenen bir doğrudan hibe projesidir. 17 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştır.
Girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye’yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” (Women-Up) oluşturulmuştur.
Toplam 32 ay sürecek ve 7 ilde uygulanacak olan proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Böylece kadın istihdamının desteklenmesiyle birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınların projeden sonra da çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. Yine kadın girişimciliğinin desteklenmesinin yarattığı çarpan etkisi ile birlikte kadınların daha güçlü şekilde çalışmaya devam edecekleri ve yeni kadın girişimcilerin de çalışma hayatına dahil olmaları beklenmektedir.
Proje süresi 32 ay olup; sağlanacak finansal desteğin azami süresi 20 ay olarak planlanmıştır.
Projenin temel amacı, kayıtlı kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmaktır. Özelde ise uygulama illeri olan Ankara, Aydın, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Samsun ve Şanlıurfa’da kadın işverenlerin istihdam edeceği kadın çalışanlara sağlanacak finansal destek yoluyla kayıtlı kadın istihdamının artırılmasıdır.
05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olan kadın girişimcilere ait işletmeler ve proje kapsamında bu işletmelerde yeni istihdam edilecek olan kadın çalışanlar operasyonun hedef grubunu oluşturmaktadır.
Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır.
Özetle; proje kapsamında 4000 yeni kadın işçi istihdam eden 4000 işveren kadına finansal destek sağlanacaktır.”

ab7b2abe-ffea-47ba-b922-1a05a09b124b